ปัญหาทั่วไปของแรงงานไทย

 3.1 ปัญหาทั่วไปของแรงงานไทย

          แรงงานไทยในฮ่องกง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานผู้ช่วยแม่บ้าน ซึ่งมีจำนวนประมาณกว่า 95% ปัญหาที่ผู้ช่วยแม่บ้านไทยในฮ่องกงมักประสบได้แก่

           1. ปัญหาด้านคุณภาพของแรงงาน เช่น การไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนกวางตุ้งหรือภาษาอังกฤษกับนายจ้าง การขาดทักษะฝีมือในการทำงานบ้าน ปัญหาสุขภาพ การไม่ทราบกฎระเบียบด้านการจ้างงาน การจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การปรับตัวให้เข้ากับลักษณะงานที่ทำสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยขึ้นอยู่กับสภาพการจ้างและสถานภาพของนายจ้าง ในกิจการร้านอาหารหรือร้านค้า นายจ้างจัดที่พักให้แก่ลูกจ้างซึ่งมักจะพักรวมกันสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านนั้นบทบัญญัติว่าด้วยการจ้างงานของฮ่องกงกำหนดว่าลูกจ้างจะต้องพักอยู่กับนายจ้าง จากสภาพอาคารที่พักอาศัยของฮ่องกงมีขนาดเล็ก บางครอบครัวที่มีฐานะพอสมควรนายจ้างก็อาจจะจัดห้องพักส่วนตัวให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้าน แต่ในบางครอบครัวนายจ้างอาจจัดให้พักร่วมกับสมาชิกครอบครัว หรือกั้นห้องให้พักต่างหาก

            2. ปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การเรียกเก็บค่าบริการจัดหางานของบริษัทจัดหางานเกินกว่ากฎหมายกำหนด เป็นต้น

            3. ปัญหาเกี่ยวกับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย เช่น นายจ้างมอบหมายงานไม่ตรงกับข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ปัญหาการจ่ายค่าจ้างไม่ตรงตามกำหนด

            แรงงานไทยส่วนใหญ่มักพบปะและดำเนินกิจกรรมร่วมกันในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุด ที่เกาลูนซิตี้ เขตเกาลูน และที่เขตว่านจ๋าย เขตฮ่องกง ซึ่งเป็นย่านที่มีร้านอาหารไทยและขายสินค้าไทยจำนวนมาก

 

Problem and the conditions of Thai workers in Hong Kong.

                Over 95 % of Thai workers in Hong Kong are domestic helpers. Their  problems often experienced include,

                   1.Labour quality problem such as lack of communication skill in Chinese Cantonese or English with employers, lack of household chores skills, Physical and mental health problems , ignorance of employment lawintentionally violating the law, problems adapting to job characteristics. The living of Thai workers depends on the conditions of employment and the employer. In the restaurant business or store, employers usually arrange accommodation for employees live together. While the employment of domestic helper provisions of Hong Kong determined that the employee must stay with the employer. Due to residential buildings in Hong Kong are small, some employers provide employee live with family members by share the room or set up a separate room.

                   2. Problems related to employment such as the employment agency charges an excess of the service fee from job seekers.  

                   3. Problems of employers who do not comply with the law, such as the employers order the employee to work not in accordance with the contract or   the payment of wages is not on time.

                   Most of Thai workers in Hong Kong often meet and carry out activities together on Sunday which is a holiday at Kowloon City; District Kowloon and Wan Chai; Hong Kong Region where is the place has many Thai restaurants and selling many Thai products.