สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมงานทำบุญ วันออกพรรษาร่วมกับชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

   สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้ร่วมกิจกรรมและจัดกิจกรรมในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้  

 

              ๑. วันที่๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๓๐ น. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตนิวเทอริทอรี่ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ ๕ รูป  และร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนางณัฏฐา สุนทราภา รองกงสุลใหญ่ฯ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานในพิธี  มีข้าราชการทีมประเทศไทยและประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

 

  

        

  

 

              ๒. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

                  - เวลา ๑๐.๓๐ น. ร่วมงานทำบุญวันออกพรรษา ณ วัดเมฆธรรมวนาราม เขตนิวเทอริทอรี่ โดยร่วมพีธิทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ทอดกฐินสามัคคี การแสดงของชมรมต่างๆ และการให้บริการนอกสถานที่ของศูนย์  Cheer Centre Kwun Tong มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวฮ่องกง ร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน

  

  

        - เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ วัดเมฆธรรมวนาราม สำนักงานแรงงานฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ เมืองฮ่องกง รุ่นที่ ๑๐ จัดปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน)เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ ผู้แทนฯมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "เรียน มสธ.อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ"           มีนักศึกษาเก่าและใหม่ที่เป็นแรงงานไทยเข้าร่วมกิจกรรม ๒๕ คน