สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

                ด้วยวันที่ 20 - 22 กันยายน 2562 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดกิจกรรมที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ดังนี้

                 1. โครงการอบรมกฎหมายแก่แรงงานไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแรงงานไทย สำนักงานแรงงานฯ และหน่วยงานที่สนับสนุนวิทยากร โดย

                  1.1 วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 15.00 -16.30 น. อบรมกฎหมายแก่ลูกจ้างบริษัท Wynn Palace จำนวน 15 คน โดยวิทยากรจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นายอธิ ดิษฐอำนาจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ให้บริการงานด้านกงสุล วิทยากรจากสำนักงานแรงงาน ฯ นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) ให้ความรู้ด้านการประกันสังคมตามมาตรา 40 และการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง รวมถึงแนะนำแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับข้อควรปฎิบัติและไม่ควรปฎิบัติในการทำงานในมาเก๊า

 

 

            1.2 วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 15.30 - 16.30 น. อบรมกฎหมายแก่แรงงานไทย ลูกจ้างของบริษัท Sands China Limited จำนวน 15 คน และมีอสรต.มาเก๊า เข้ารับการอบรมด้วย 2 คน โดยวิทยากรจากจากสถานกงสุลใหญ่ฯ นายอธิ ดิษฐอำนาจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการงานด้านกงสุล และวิทยากรจากสำนักงานแรงงานฯ นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมมาตรา 40 นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) ให้ความรู้เรื่องการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง รวมถึงแนะนำแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับข้อควรปฎิบัติและไม่ควรปฎิบัติในการทำงานในมาเก๊า

 

   

  

                     

                 2. วันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 11.00 - 17.00 น. ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการกงสุลสัญจร ในมาเก๊า กับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง โดยสำนักงานแรงงานฯ ได้ให้บริการจุดนัดพบอาสาสมัครแรงงานไทย ณ บริเวณหยี่มาโหล่ ข้างร้านต้นสินค้าไทย มาเก๊า มีอาสาสมัครแรงงาน ปี 2562 จำนวน 9 คน ร่วมให้บริการจุดนัดพบ อาทิ ให้บริการปรึกษาแนะนำด้านแรงงาน ให้บริการด้านการศึกษา การสมัครอาสาสมัครแรงงานปี 2563        ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของอาสาสมัครแรงงานร่วมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่อาสาสมัครและผู้สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครฯ ดังกล่าว ในคราวเดียวกันด้วย