สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมงานและรับโล่สามศรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 41 ปี

                                 ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เชิญสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้ารับโล่สามศรเนื่องในโอกาสที่สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้ช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยมอบโล่ และจัดงานเลี้ยงรับรอง ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 41 ปี ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ เวลา 18.00 น. ในการนี้ สำนักงานแรงงานฯ โดยนางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) ได้ร่วมรับโล่ดังกล่าวจากศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ อีก 1 หน่วยงาน และ มีบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 17  คน อนึ่ง สำนักงานแรงงานฯ เป็นศูนย์ประสานงานกับนักศึกษา มสธ. ในฮ่องกงให้มหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 90 คน ปัจจุบันมีคนไทยในฮ่องกงเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจำนวน 38 คน