ปัญหาทั่วไปของแรงงานไทย

ปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในฮ่องกง

         ปัญหาที่ผู้ช่วยแม่บ้านไทยในฮ่องกงมักประสบได้แก่

                   (1) ปัญหาคุณภาพของผู้ช่วยแม่บ้านไทย ซึ่งได้แก่ การไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนกวางตุ้งหรือภาษาอังกฤษกับนายจ้าง ขาดทักษะฝีมือในการทำงานบ้าน การศึกษาน้อยทำให้ขาดไหวพริบหรือความสามารถ

ในการทำงานให้เป็นที่ถูกใจของนายจ้าง

                   (2) ปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับ ลักษณะงานที่ทำ สมาชิกในครอบครัวของนายจ้าง ปรับสภาพจิตใจและสภาพร่างกายให้เข้ากับงานผู้ช่วยแม่บ้าน  หรือการต้องทำงานในฮ่องกงซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตต่างจากเมืองไทย

                   (3) ปัญหาด้านกฎหมาย เช่น วันหยุด นายจ้างมอบหมายงานไม่ตรงกับข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ปัญหาการจ่ายค่าจ้างไม่ตรงตามกำหนด สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยจะขึ้นอยู่กับสภาพการจ้างและสถานภาพของนายจ้าง ในกิจการร้านอาหารหรือร้านค้า นายจ้างจัดที่พักให้แก่ลูกจ้างซึ่งมักจะพักรวมกัน สำหรับผู้ช่วยแม่บ้านนั้นบทบัญญัติว่าด้วยการจ้างงานของฮ่องกงกำหนดว่าลูกจ้างจะจะต้องพักอยู่กับนายจ้าง แต่เนื่องจากสภาพอาคารพักอาศัยของฮ่องกงมีขนาดเล็ก บางครอบครัวที่มีฐานะพอสมควรนายจ้างก็อาจจะจัดห้องพักส่วนตัวให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้าน แต่ในบางครอบครัวนายจ้างอาจจัดให้พักร่วมกับสมาชิกครอบครัว หรือกั้นห้องให้พักต่างหาก

                   แรงงานไทยในฮ่องกงมีชุมชนใหญ่ 2 แห่ง ที่เกาลูนซิตี้ เขตเกาลูน ซึ่งแรงงานไทยมักไปพบปะและดำเนินกิจกรรมร่วมกันในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดของผู้ช่วยแม่บ้านส่วนใหญ่ และที่เขตวานจ๋าย เขตฮ่องกง ซึ่งเป็นย่านที่มีร้านอาหารไทยและขายสินค้าไทยจำนวนมาก