แนวโน้มและโอกาสของแรงงานไทย

ความต้องการแรงงานไทย

      เนื่องจากทางการฮ่องกงมีนโยบายเข้มงวดเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างชาติ ดังนั้นสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานฮ่องกงต้องการและแรงงานไทยสามารถเข้าไปทำงานในฮ่องกงจึงได้แก่ อาชีพในภาคบริการ ได้แก่   

                   (1)  พนักงานประกอบอาหาร ซึ่งจะจ้างได้ตามโควต้ากรมตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง ซึ่งมีอัตราค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 10,500 เหรียญฮ่องกง  นายจ้างจัดสวัสดิการที่พัก อาหาร ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ ให้ ซึ่งผู้จะเข้าไปทำงานได้นั้นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำ 2 ปี และมีใบรับรองการผ่านงาน สามารถสื่อสารภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนกลางได้  

                   (2)  พนักงานนวดสปา ซึ่งสถานธุรกิจบริการมักต้องการแรงงานไทยที่มีบัตรผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่ในฮ่องกงเป็นการถาวร ซึ่งมีอัตราค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 15,000 เหรียญฮ่องกง  นายจ้างจัดสวัสดิการที่พัก อาหาร ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ ให้ โดยผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงานและมีใบรับรองการผ่านงาน มีบุคลิกดี สามารถสื่อสารภาษาจีนกวางตุ้ง หรือภาษาจีนกลางได้

                   (3)  ผู้ช่วยแม่บ้าน จากสถิติของกรมตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกงจะเห็นได้ว่า แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านไทยมีจำนวนลดลงตามลำดับ แม้ว่าฮ่องกงจะนำเข้าผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติเพิ่มขึ้น และตลาดแรงงานฮ่องกงจะมีความต้องการผู้ช่วยแม่บ้านไทยอยู่มากก็ตามทั้งนี้เนื่องจาก แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านไทยส่วนใหญ่มีฝีมือประกอบอาหารอัธยาศัยดี เรียนรู้ภาษากวางตุ้งได้เร็ว ซึ่งจากการที่สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงได้จัดประชุมบริษัทจัดหางานในฮ่องกงในต้นเดือนมกราคม 2550 โดยมีผู้แทนบริษัทจัดหางานเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก และต่างกล่าวว่าในปัจจุบันบริษัทจัดหางานของไทยไม่สามารถจัดส่งผู้ช่วยแม่บ้านไทยได้ทันกับความต้องการของนายจ้างชาวฮ่องกง