ข้อมูลด้านแรงงาน

สถานการณ์ด้านแรงงานทั่วไปของฮ่องกง

 

     ฮ่องกงกับแรงงานสัมพันธ์

        ฮ่องกงจัดได้ว่าเป็นเมืองที่มีพัฒนาการด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีทำให้การประกอบการอุตสาหกรรมของฮ่องกงเป็นไปด้วยความราบรื่น ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยความสูญเสียของการหยุดงานมีเพียง 0.05 วันต่อลูกจ้าง 1,000 ราย  ซึ่งนับได้ว่าต่ำที่สุดในโลก  และในช่วงสิบเดือนแรกของปี 2549  กรมแรงงานฮ่องกงรับเรื่องความขัดแย้งด้านแรงงาน 21,244 เรื่องซึ่งลดลง 2.5 %  จากช่วงเวลาเดียวกันในปี  2548 และฮ่องกงประสบผลสำเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสูงถึง 70.7 เปอร์เซนต์ซึ่งนับว่ามากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2537   

 

     ตลาดแรงงานฮ่องกง

         เนื่องจากเศรษฐกิจของฮ่องกงฟื้นฟูดีขึ้น ทำให้ปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างมากขึ้น  ผู้มีคุณสมบัติ เหมาะสมสามารถเปลี่ยนงานใหม่ได้ง่ายขึ้น บริษัทต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องแข่งขันกันแสวงหาพนักงานผู้มีความรู้ความสามารถโดยเสนอเงินเดือนสูงและยังต้องขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานเดิมเพื่อให้คงทำงานกับบริษัทต่อไป  ในปี 2549 พนักงานชาวฮ่องกงได้รับการขึ้นเงินเดือนสูงสุดในหลายรอบปีและมีแนวโน้มที่จะได้รับการขึ้นเงินเดือนอย่างต่อเนื่อง

         ในช่วงสิบเดือนแรกของปี 2549 กรมแรงงานฮ่องกงสามารถรวบรวมตำแหน่งงานว่างของภาคเอกชนได้กว่า 410,000 ตำแหน่ง นับได้ว่าสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2548 ถึง 15 เปอร์เซนต์  ส่วนอัตราผู้ว่างงานพบว่าลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่เคยมีอัตราผู้ว่างงานสูงสุดในตลอดช่วงฤดูร้อนของปี  2546  ถึง 8.6 เปอร์เซนต์ เหลือเพียง 4.5 เปอร์เซนต์ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2549  ซึ่งนับว่าต่ำสุดตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2544  และจำนวนผู้มีงานทำสูงเป็นประวัติการณ์คือมากกว่า 3.5 ล้านราย  

                              

     สภาพแวดล้อมในการทำงานของฮ่องกง

         ผลจากการสำรวจของมหาวิทยาลัยซิตี้แห่งฮ่องกงที่ตีพิมพ์เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน 2549 เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดความสุขของชาวฮ่องกงพบว่าลดลงเล็กน้อยจาก 7.32 คะแนนในปี 2548 เหลือ 7.25คะแนน  คาดว่าเป็นเพราะความกดดันจากการทำงานและชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน

 

         ปัจจุบันสถานประกอบการของฮ่องกงเริ่มให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมของการทำงานอย่างเป็นสุข  ทั้งนี้เพื่อดึงดูดให้พนักงานยังคงทำงานกับสถานประกอบการนั้นต่อไป ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมแรงงานฮ่องกงได้ทำการสำรวจบริษัท 326 แห่งที่เป็นสมาชิกสโมสรผู้จัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และพบว่าแนวปฏิบัติด้านการจ้างงานที่เป็นมิตรต่อครอบครัวที่ฮ่องกงนำมาใช้ได้แก่การอนุญาตให้ลาหยุดเพิ่มได้ในโอกาสพิเศษ  และบริษัท 71 เปอร์เซนต์ยังอนุญาตให้พนักงานหยุดหากสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม  69 เปอร์เซนต์อนุญาตให้ลาสมรส และ 15.6 เปอร์เซนต์อนุญาตให้พนักงานชายลาเลี้ยงบุตร ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลาจะอยู่ในระหว่าง 3-5วัน และบริษัทส่วนใหญ่ยังให้เงินวันหยุดระหว่างการลาอีกด้วย

 

     ฮ่องกงกับค่าจ้างขั้นต่ำ

         ปัจจุบันยังฮ่องกงยังไม่มีการบังคับใช้ค่าจ้างขั้นต่ำ  อย่างไรก็ตามในเดือนตุลาคม  2549 รัฐบาลฮ่องกงได้ผลักดันให้สถานประกอบการคุ้มครองค่าจ้างให้แก่แรงงานสองกลุ่มคือพนักงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยความสมัครใจ และหากยังไม่มีการตอบรับที่ดีจากสถานประกอบการภายใน 2 ปี รัฐบาลก็จะดำเนินการออกกฎหมายว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่ำต่อไป ซึ่งกลุ่มสหภาพแรงงาน

ต่างไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของรัฐบาลเนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลมิได้มุ่งออกกฎหมายเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำอย่างจริงจัง ในขณะที่หลายบริษัทเห็นด้วยกับแนวคิดนี้และพร้อมที่จะทบทวนเรื่องการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำต่อไป

 

          ค่าแรงปัจจุบันที่พนักงานได้รับตามความเป็นจริง

                    -  พนักงานทำความสะอาด       13.80-15.80 เหรียญฮ่องกง/ชั่วโมง

                       และมีบางรายที่ได้รับ    4,000       เหรียญฮ่องกง/เดือน

                    -  พนักงานทำความสะอาด        15       เหรียญฮ่องกง/ชั่วโมง

                       ร้านแมคโดนัลด์

          ค่าแรงที่กรมสถิติระบุว่าเป็นอัตราตามท้องตลาด

                    -  พนักงานทำความสะอาด   5,043       เหรียญฮ่องกง/เดือน

                    -  พนักงานรักษาความปลอดภัย           6,358- 7,300  เหรียญฮ่องกง/เดือน

                            

     ความเคลื่อนไหวในภาครัฐ

          ในปลายปี 2549 ผู้นำสหภาพแรงงานข้าราชการได้เรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการจำนวน 160,000 ราย ซึ่งถือเป็นการเรียกร้องครั้งแรกในรอบ 5 ปี   ในช่วงที่ผ่านมาข้าราชการไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนและถูกหักเงินเดือนหลายครั้งเนื่องจากปัญหาการขาดดุล ทั้งนี้ข้าราชการได้รับการขึ้นเงินเดือนครั้งสุดท้ายในปี 2544  ขณะนี้รัฐบาลกำลังทำการตรวจสอบว่ารัฐบาลให้เงินเดือนข้าราชการสูงกว่าพนักงานบริษัทเอกชนที่ทำงานในลักษณะเดียวกันหรือไม่ และยังไม่มีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะขึ้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในอนาคตอันใกล้

          นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 รัฐบาลฮ่องกงได้นำระบบการทำงาน 5 วันมาใช้ กับหน่วยงานภาครัฐ โดยในระยะแรกครอบคลุมข้าราชการ 59,000 คน และจะครอบคลุมข้าราชการอีก 8,400 คน ในระยะที่สองเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2550  ซึ่งจากการทบทวนการดำเนินการดังกล่าวพบว่า คุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานราชการยังคงเดิม และประชาชนต่างยอมรับการทำงาน 5 วัน  ส่วนข้าราชการนั้นต่างให้ผลตอบรับที่ดี และมีความเครียดลดลง  มีความสมดุลย์ ในชีวิตการทำงาน และครอบครัวดีขึ้น