อายุเฉลี่ย

        ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 75.05 ปี ขณะที่ผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 73.25 ปี