นโยบายต่างประเทศ

 

1. ให้ความคุ้มครอง รักษาสิทธิประโยชน์แก่แรงงานไทยในฮ่องกง และ มาเก๊า
2. ส่งเสริมตลาดการจ้างงานให้กับแรงงานไทยได้เข้ามาทำงานในฮ่องกง และ มาเก๊า
3. จัดที่พักฉุกเฉินเพื่อแรงงานไทยในฮ่องกง เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ แรงงานไทยที่นายจ้างให้ออกจากงานกระทันหัน หรือลาออกเอง และอยู่ระหว่างการเพื่อเดินทางกลับ 
4. จัดตั้งทีมอาสาสมัครแรงงานไทยในฮ่องกง และ มาเก๊า เพื่อออกเยี่ยมแรงงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่แรงงานใหม่ทั้งในฮ่องกง และมาเก๊า
5. เป็นศูนย์จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของ กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย
6. เป็นศูนยิบริการการศึกษาเฉพาะกิจมหาวิทยาลัยธรรมาธิราชฮ่องกง (มสธ.ฮ่องกง) รับลงทะเบียนนักศึกษา บริการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดสนามสอบ ติดตามข้อมูลข่าวสาร และประสานมหาวิทยาลัยในกรณีที่ผู้สมัครเรียนมีข้อซักถาม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7. ดำเนินโครงการยกระดับฝีมือของผู้ช่วยแม่บ้านทั้งในฮ่องก และ มาเก๊า โดยเปิดอบรมความรู้วิชาชีพ เช่น หลักสูตรประกอบอาหารคาวหวาน ภาษาจีนกวางตุ้ง 
8. จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี
9. ร่วมกิจกรรมกับชุมชนไทย ทั้งในฮ่องกง และ มาเก๊า เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เทศกาลต่างๆ