ภาษา

ภาษาราชการ

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ทั้งภาษาจีนกลางและภาษากวางตุ้ง)