การศึกษา

        จากโครงสร้างที่อังกฤษได้วางหลักฐานไว้ให้ฮ่องกงเป็นเวลานานเกือบร้อยปีส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในฮ่องกงเกิดความรู้สึกของคนที่อาศัยอยู่ การดำเนินชีวิตที่อาศัยการพึ่งพาเศรษฐกิจแบบขายบริการ มิใช่ภาคเกษตร 

 

 

        ทำให้ฮ่องกงต้องพึ่งพาการเตรียมการจากระบบการศึกษาที่ดี และในการแข่งขันระดับโลกในเรื่องวิชาการ เด็กนักเรียนของฮ่องกงและมหาวิทยาลัยของฮ่องกงจะอยู่ในระดับต้น ๆ ของโลก พอ ๆ กับสิงค์โปร์ ที่มีวิถีชีวิตเช่นเดียวกับฮ่องกง ถึงแม้ว่าฮ่องกงจะไม่ได้ประกาศชัดเจนในเรื่องการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

 

 

        ในกฎหมายมาก่อนประเทศอื่น ๆ แต่ในทางปฏิบัติ ฮ่องกงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายสิบปี โดยเน้นด้านความสามารถทางสติปัญญา และความสามารถทางวิชาการ

 

        ทั้งนี้มีนิยามในการประเมินเด็กที่เข้าโครงการตามรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  

 

              มีระดับสติปัญญาสูง

              มีความสามารถทางวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างโดดเด่น

              มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้นหรือถักทอโยงใยสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นสิ่งใหม่

              ความสามารถโดดเด่นในเรื่องทางศิลปะและดนตรี เช่น การวาด ปั้น การละคร ร้องเพลง ฯลฯ

              มีลักษณะเป็นผู้นำเหนือกว่าเพื่อน ๆ

              มีความสามารถทางการเคลื่อนไหว เช่น การกีฬา ช่าง และด้านอื่น ๆ ที่ต้องใช้กล้าม เนื้อและการเคลื่อนไหว

 

        แต่ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษจะเน้นเฉพาะเด็กที่มีความสามารถทางวิชาการ เป็นหลัก และเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ส่วนเด็กที่มีความสามารถด้านอื่น เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา ก็มีกลไกอื่น ๆ ที่ช่วยเหลือนอกเหนือระบบการศึกษาอยู่มากแล้ว โดยสนับสนุนให้โรงเรียนแนะนำให้นักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร มีการช่วยเหลือเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตัวเอง เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความแตกต่างกัน