สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

 

 

     ฮ่องกงได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่การลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่  โดย ปี 2018 ฮ่องกงมีระบบเศรษฐกิจเสรีและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงที่สุดในโลก รวมถึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นภาคบริการมากที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางทางการค้า เศรษฐกิจ และการเงินของภูมิภาคเอเชีย เป็นผู้ส่งออกสินค้าอันดับ 6 ของโลก มีตลาดหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับ ๔ ของเอเชียและใหญ่เป็นอันดับ ๘ ของโลก เป็นเมืองท่าปลอดภาษีและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเงินหยวนข้ามพรมแดน ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากจีนภายใต้ข้อตกลง Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA)ที่ว่าด้วยการงดเว้นอัตราภาษีในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย   โดยสินค้าสำเร็จรูปจากฮ่องกงที่เข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่ทุกรายการได้รับการงดเว้นภาษีทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2006 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ ตามข้อตกลงดังกล่าวทำให้สภาพเศรษฐกิจของฮ่องกงได้รับผลกระทบจากอัตราการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจบนจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยเช่นกัน   และกรอบความร่วมมือ Pan Pearl River Delta (PPRD)

 

ข้อมูลเศรษฐกิจ   (2560)

 

GDP                        339.18        พันล้าน(USD)

GDP per Capita         45,887.9    (USD)

GPD Growth             ร้อยละ 3.8

การค้าต่างประเทศ       1.05            ล้านล้าน (USD)

CPI                         ร้อยละ 1.7

สกุลเงิน                    HKD(BHT 4.21 ต่อ HKD 1/ HKD 7.83 ต่อ USD1    

มูลค่าการส่งออก        4.94 แสนล้าน (USD) (ร้อยละ 8)

มูลค่าการนำเข้า          5.55 แสนล้าน (USD) (ร้อยละ 8.7)

ทรัพยากรธรรมชาติ      พื้นที่จำกัด และไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการส่งออก

สินค้าส่งออกที่สำคัญ     ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ สินค้าอุปโภค/บริโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ      เครื่องจักรและอุปกรณ์ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภค/บริโภค เคมีภัณฑ์ น้ำมันปิโตรเลียม

อุตสาหกรรมหลัก         บริการด้านการเงิน การค้า และโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว บริการด้านวิชาชีพ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ     จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม 

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ      จีน  ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ

 

                (จาก Fact Sheet  กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ณ  พฤศจิกายน 2561)