ศาสนา

 

     นับถือศาสนาพุทธแบบมหายาน 74% ศาสนาคริสต์ 10%