ภารกิจหน้าที่ของสป.กระทรวงแรงงาน

 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

   มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์  แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวงเพื่อบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่
        1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

        2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง

        3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ

        4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์


        5. กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

        6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

        7. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย

        8. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ
        9. วิจัยและพัฒนาด้านแรงงาน
        10. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง

  ภารกิจ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง

            สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง มีหน้าที่และภารกิจ ดังนี้

            1. คุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการทำงานของแรงงานไทย ในฮ่องกง มาเก๊า และเครือรัฐหมู่เกาะมาเรียนาเหนือ โดย

                1.1 ดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือแรงงานไทยให้ได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                 1.2 การตรวจสอบสัญญาการจ้างงานเพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และสิทธิประโยชน์ตามสัญญาจ้างและตามกฎหมายท้องถิ่นที่กำหนดไว้

                 1.3 การตรวจเยี่ยมการทำงาน สภาพการจ้าง สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทย

                 1.4 รับเรื่องร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ และเจรจาไกล่เกลี่ย เมื่อเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและแรงงานไทย รวมถึงเป็นตัวแทนของแรงงานไทยในการดำเนินคดีต่างๆ หรือเมื่อแรงงานไทยถูกล่วงละเมิดสิทธิ

                 1.5 ดำเนินการช่วยเหลือส่งแรงงานไทยกลับประเทศในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย รวมถึงกรณีแรงงานไทยผิดกฎหมายถูกจับและเนรเทศ

                 1.6 ประสานงานจัดหาที่พักฉุกเฉินแก่แรงงานไทยที่นายจ้างให้ออกจากงานกระทันหัน หรือลาออกเอง และอยู่ระหว่างรอการเดินทางกลับประเทศ

              1.7 ให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการทำงานรวมถึงกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ในฮ่องกง มาเก๊า และเครือรัฐหมู่เกาะมาเรียน่าเหนือ                   

                 1.8  การเยี่ยมแรงงานไทยตามเรือนจำ สถานกักกัน  โรงพยาบาล เป็นต้น

                  1.9  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้แรงงานไทยได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

             2. การส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานในฮ่องกง มาเก๊าและเครือรัฐหมู่เกาะมาเรียนาเหนือ

                  2.1 ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง บริษัทจัดหางานในการรับหรือดำเนินการให้แรงงานไทยเข้ามาทำงาน

                  2.2  การประสานงานกับบริษัทจัดหางานท้องถิ่น เพื่อทราบความต้องการแรงงานของนายจ้าง และการสำรวจความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น

             3. ประสาน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ รายงานสถานการณ์แรงงานและข้อมูลการจ้างงานสถานการณ์การจ้างงานและผลกระทบอันจะส่งผลต่อการจ้างแรงงานไทย

             4. จัดตั้งทีมอาสาสมัครแรงงานไทยในฮ่องกง มาเก๊าและเครือรัฐหมู่เกาะมาเรียนาเหนือ เพื่อออกเยี่ยมแรงงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่แรงงานใหม่ทั้งในฮ่องกง และมาเก๊า

            5. เป็นศูนย์จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของ กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

            6. เป็นศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฮ่องกง (มสธ. ฮ่องกง) รับลงทะเบียนนักศึกษา บริการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดสนามสอบ และประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษา

            7. ดำเนินการจัดกิจกรรม / โครงการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่แรงงานไทยในด้านต่างๆ  เช่น อบรมความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน อบรมภาษาจีนกวางตุ้ง การใช้คอมพิวเตอร์ โครงการยกระดับฝีมือของพ่อครัว เช่น หลักสูตรการประกอบอาหารไทย การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี เป็นต้น

             8. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับชุมชนไทย ในฮ่องกง และ มาเก๊า เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เทศกาลต่างๆ

             9.ดำเนินตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง อาทิ เช่น ติดตามคนไทยที่สูญหายในฮ่องกง การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก การให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานไทยผู้ถูกจับกุม (โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง) ด้วยการเยี่ยมเยียน หรือส่งข่าวให้ญาติ (หากประสงค์)

             10. ประสานงานให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่แรงงานไทย รวมถึงร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ